Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Cursist: degene die zich bij Law&Leisure heeft aangemeld voor een Cursus en, in het bijzonder bij een Cursus in het buitenland, een partner die door Cursist is aangemeld.
  • Cursus: een door of vanwege Law&Leisure aangeboden opleiding, cursus of training van een of meer dagdelen.
  • Cursusprijs: het bedrag dat Law&Leisure in haar werving voor een Cursus noemt (inclusief, indien van toepassing, reis- en verblijfkosten).
  • Law&Leisure: M.K.M. van Mierlo-Dewaerheijt h/o Law&Leisure Opleidingen
  • Opleidingsovereenkomst: de overeenkomst die tussen Cursist en Law&Leisure tot stand komt door aanmelding voor een Cursus.

2. Toepasselijkheid

2.1          Deze voorwaarden zijn van toepassing in alle gevallen waarin een Cursist zich aanmeldt voor een Cursus.

2.2          Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Cursist binden Law&Leisure niet, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk door Law&Leisure aan Cursist is bevestigd.

3. Opleidingsovereenkomst

3.1          De Opleidingsovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door Law&Leisure van de aanmelding door de Cursist voor een Cursus. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de Cursist hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging.

3.2          Law & Leisure is te allen tijde gerechtigd om:

(a)            een aanmelding voor een Cursus om haar moverende redenen te weigeren;

(b)            een Cursus uiterlijk twee weken vóór de hiervoor geplande datum af te gelasten in geval van onvoldoende inschrijvingen, mits zij de Cursist hiervan onverwijld schriftelijk of langs elektronische weg op de hoogte brengt;

(c)            een voor een Cursus aangekondigde docent te vervangen door een andere op hetzelfde terrein onderlegde docent.

4. Betaling

4.1          Law&Leisure factureert na totstandkoming van de Opleidingsovereenkomst de Cursist op de door deze bij de aanmelding aangegeven wijze, mits fiscaal toelaatbaar, welke factuur dient te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum en in elk geval vóór de dag waarop de Cursus aanvangt.

4.2.         Bij een Cursus in het buitenland ontvangt de Cursist twee facturen, te weten:

(a)            één aanbetalingsfactuur (de “Aanbetalingsfactuur”), ten bedrage van 30% van de Cursusprijs, te voldoen binnen veertien dagen na factuurdatum, en

(b)            één restantfactuur (de “Restantfactuur”) voor het resterende gedeelte van de Cursusprijs (en eventuele daarbij bijkomende kosten), te voldoen uiterlijk twee maanden voor de dag waarop de Cursus aanvangt.

In geval aanmelding voor een Cursus in het buitenland plaatsvindt binnen de termijn van twee maanden voor de dag waarop de Cursus aanvangt, dient de Cursist de Aanbetalings- en Restantfactuur terstond na ontvangst daarvan volledig te voldoen.

4.3          Betaling van de Cursusprijs of, in voorkomend geval, van Aanbetalings- respectievelijk Restantfactuur dient, zonder verrekening, korting of anderszins vermindering van het verschuldigde,  plaats te vinden door middel van bijschrijving van het verschuldigde op bankrekening  NL21ABNA0248420771, ten name van Law&Leisure, onder vermelding van het op de factuur vermelde betalingskenmerk.

4.4          Indien de werkgever van de Cursist zorg draagt voor betaling van de Cursus, maar deze in gebreke blijft, blijft de Cursist aansprakelijk voor betaling van de Cursusprijs.

4.4          In geval van niet-tijdige betaling zullen administratiekosten in rekening worden gebracht ter hoogte van € 25,-. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de Cursist.

4.6          In het geval van niet of niet tijdige betaling is Law&Leisure gerechtigd de Opleidingsovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

5. Annulering

5.1          Bij een Cursus in Nederland geldt dat annulering door de Cursist schriftelijk of langs elektronische weg (melanie@lawleisure.nl) dient te geschieden, waarna Law&Leisure bij Cursist administratiekosten in rekening brengt ter hoogte van:

(a)            € 50,-, in geval de annulering door Law&Leisure is ontvangen uiterlijk één maand vóór de dag waarop de Cursus aanvangt;

(b)            50% van de Cursusprijs, in geval de annulering door Law&Leisure is ontvangen in de periode van één maand tot één week vóór de dag waarop de Cursus aanvangt;

(c)            de gehele Cursusprijs, in geval de annulering door Law&Leisure is ontvangen één week of korter vóór de dag waarop de Cursus aanvangt

5.2          Bij een Cursus in het buitenland is annulering niet mogelijk, maar is de Cursist gerechtigd een andere persoon in zijn of haar plaats aan de Cursus te laten deelnemen, met dien verstande dat de hiermee gepaard gaande extra kosten ter zake van reis- en verblijf voor rekening van de Cursist dan wel diens plaatsvervanger zijn.

6. Aansprakelijkheid

6.1          Law&Leisure betracht ten aanzien van iedere Cursus en het hierbij voorgeschreven lesmateriaal de uiterste zorg. Law&Leisure is niet aansprakelijk in geval van enige tekortkoming.

6.2          Law&Leisure is niet aansprakelijk voor schade door de Cursist en/of diens partner geleden schade ten gevolge van handelen of nalaten van de door Law&Leisure ingeschakelde vervoerders, hotel- en restauranthouders.

6.3          In alle gevallen is Law&Leisure nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk dan de door Cursist betaalde Cursusprijs, verminderd met, in geval van een Cursus in het buitenland, de voor deze Cursus in rekening gebrachte reis- en verblijfkosten.

6.4          Discussie omtrent eventuele aansprakelijkheid van Law&Leisure geeft de Cursist nimmer het recht zijn of haar betalingsverplichting ter zake van de Cursusprijs of anderszins te verrekenen dan wel op te schorten.

7. Lesmateriaal

7.1          Het is de Cursist niet toegestaan aan hem of haar door Law&Leisure ter beschikking gesteld lesmateriaal te gebruiken of door derden te doen gebruiken, in welke vorm dan ook, bij soortgelijke cursussen, zonder toestemming van Law&Leisure.

8. Geschilbeslechting

8.1          Op de Opleidingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

8.2          Bij eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Opleidingsovereenkomst is de rechtbank Den Haag exclusief bevoegd om hiervan kennis te nemen.